جدول دوره ها

IDنام دورهمدت زمانتاریخ شروعاستاد
C-10479 دوره آموزش ICDL 30 روزamina
C-10472 آموزش دوره هاى برنامه نویسى مرتضی سرخی
C-10469 دوره آموزش طراحی وب amina
C-10459 دوره آموزش تعمیرات موبایل مرتضی سرخی